Advocatengroepering equilex

juridisch advies, bemiddeling, bijstand
Wilfried RemyLuc Craps

een advocaat nodig?

Equilex staat voor u klaar

diensten

 

Wat doen we?

Juridisch advies

Verstrekken van maatwerk bij raadgeving en opstellen van juridisch advies voor individuen, verenigingen en ondernemingen.

 

onderhandelingen

Voeren van onderhandelingen (redactie van contracten), expertises & minnelijke regeling.

bemiddeling

Bemiddeling in burgerlijke en handelszaken & familiezaken.

bijstand

Bijstand verlenen, optreden voor de rechtbanken en alle andere rechtscolleges.

rechtsdomeinen

 

In welke rechtsdomeinen zijn we thuis?

Onzichtbaar

Onzichtbaar

Aannemings- en bouwrecht
 • Juridische bijstand en opvolging in het kader van deskundig onderzoek in bouwzaken (minnelijk & gerechtelijk)
 • Aansprakelijkheid van aannemer en architect
 • Contractuele aspecten : onderhandeling en reactie overeenkomsten tussen bouwheer, architect, aannemer, bouwpromotor
 • Burenhinder (o.m. overhangende takken, geluidshinder e.d.m.) en schade uit nabuurschap & mandeligheid
 • Aanverwante materies : eigendom, mede-eigendom, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden (“servitudes”), recht van opstal, gebruik, erfpacht en bezit
 • Verzekering, schade en gebouw
Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht
 • Advies, begeleiding en opvolging van schadedossiers
 • Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid
 • Advies en bijstand omtrent al uw verzekeringspolissen
 • Arbeids- en persoonlijke ongevallen
 • Levensverzekering
 • Brand-, auto- en alle overige verzekeringen

EQUIlex advocaten treden ook regelmatig op in het kader van rechtsbijstandsverzekering

Administratief recht
 • Procedures voor administratieve overheden en bevoegde Federale, Vlaamse rechtscolleges met inbegrip van Raad van State
 • Vernietigings- en/of schorsingsberoepen tegen administratieve beslissingen
 • Stedenbouw, Milieuvergunningen, Ruimtelijke Ordening en Onteigeningen
 • Advies en procedures met betrekking tot alle administratieve geschillen
Arbeids- en sociale zekerheidsrecht
 • Arbeidsgeschillen (collectief & individueel) : o.m. ontslagrecht
 • Arbeidsongevallen & beroepsziekten
 • Werkloosheid & pensioenen
 • Ziekte- en Invaliditeit & Personen met een Handicap
 • Sociale Bijstand (o.m. OCMW)
 • Sociaal Strafrecht
Collectieve schuldenregeling en bemiddeling

De EQUIlex advocaten zijn beiden erkende schuldbemiddelaars en kunnen dus door de arbeidsrechtbank als schuldbemiddelaar worden aangesteld.

Beide vestigingen van EQUIlex, zowel te Hasselt als Neerpelt, zijn volledig uitgerust om schuldenlast van natuurlijke personen op te volgen, te begeleiden, te beheren en af te wikkelen (op minnelijke wijze maar ook langs gerechtelijke weg).

EQUIlex advocaten begeleiden voorts aanvragen tot het bekomen van de collectieve schuldenregeling voor de Arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt maar ook in de andere Vlaamse gerechtelijke arrondissementen.

Familierecht, samenwoonst & huwelijk (+ echtscheiding), erfenissen en testamenten

Afstamming en adoptie.

Samenwoonst (personen van hetzelfde/gemengde geslacht) en samenlevingscontracten.

Echtscheiding.

Echtscheiding met onderlinge toestemming.

Vereffening en verdeling huwelijksgemeenschap en nalatenschappen.

Onderhoudsgeld, ouderlijk gezag, verblijfsregeling en recht op persoonlijk contact.

Erfrecht, testamenten, schenkingen.

Contracten

Begeleiding, redactie en opvolging van :

 • Aannemings- en architectenovereenkomsten
 • Arbeidsovereenkomsten
 • Huurovereenkomsten : woning-, studenten- en woninghuur, handelshuur
 • Handelsovereenkomsten : o.m. franchise – concessie – handelsagentuur
 • Leverings- en betalingsvoorwaarden (factuur- en algemene voorwaarden)
 • Lastgevings- en makelaarsovereenkomsten
 • Koop- en verkoopovereenkomsten
 • Statuten voor verenigingen
 • Alle overeenkomsten zijn steeds “op maat van onze cliënt” 
Handels- en ondernemingsrecht
 • Consumentenrechten : o.m. ook reisgeschillen
 • Marktpraktijken
 • Redactie van algemene levering- en betalingsvoorwaarden (factuurvoorwaarden)
 • Invordering van onbetaalde facturen
 • Advies, begeleiding en opvolging bij commerciële contracten
 • Bemiddeling in handels- en burgerlijke geschillen
Onzichtbaar

Onzichtbaar

Invorderingen & incasso

Iedere zelfstandige, beoefenaar van een vrij beroep, bedrijf of instelling krijgt met niet-betaalde rekeningen, facturen te maken.

De aanpak van EQUILEX advocaten :

 1. Wij versturen een schrifelijke ingebrekestelling aan uw schuldenaar die tot betaling van hoofdsom, intresten en schadebeding wordt aangemaand ;
 2. Als er geen betaling ontvangen wordt, binnen een afgesproken termijn, gaan wij over tot dagvaarding voor de bevoegde rechtbank. Ter zitting zullen wij de Rechtbank onverkort om een uitspraak vragen, op tegenspraak hetzij bij verstek.
 3.  Bij niet spontane betaling door uw schuldenaar zullen wij onze gerechtsdeurwaarder opdracht geven om het vonnis te laten betekenen en nadien uit te voeren, door o.m. het beslag op de goederen van uw schuldenaar.

Intellectuele eigendomsrechten
 • Bescherming van intellectuele en industriële eigendomsrechten : o.m. auteursrecht, merken, tekeningen en modellen
 • Begeleiding, bijstand en redactie van overeenkomst in verband met intellectuele en industriële eigendomsrechten
 • Bescherming van de persoonlijke levenssfeer, privacy
Jeugdrecht

Alle geschillen van minderjarigen voor de bevoegde rechtbanken :

 • kinderen in een verontrustende opvoedingssituatie
 • kinderen betrokken bij als misdrijf omschreven feiten
 • burgerlijke procedures : discussies m.b.t. de uitoefening van het gezag door de ouders over hun kinderen, verblijfs- en omgangsregeling, recht op persoonlijk contact (o.m. grootouders met hun kleinkinderen na scheiding)

Begeleiding, advies en bijstand in het kader van de Gemeentelijke Administratieve Sancties (o.m. bij situaties van “overlast”).

 

Medisch recht

Wij begeleiden u ook in de onderstaande gespecialiseerde materie(s) met betrekking tot :

 • Aansprakelijkheid in de sector van medische hulpverlening (o.m. geneesheren, verpleegkundigen, kinesisten, zorginstellingen e.d.m.)
 • Rechten van de patiënt
 • Juridische vraagstukken met betrekking tot oudere patiënten (o.m. dementie, ouderenmishandeling …)
 • Wet op de bescherming van de geesteszieken
 • Vraagstukken omtrent het levenseinde (euthanasie)
 • Aanvragen tot vestiging (o.m. farmaceutische sector)
 • Geschillen met uw mutualiteit, verzorgingsinstelling e.a.
Straf- en verkeersrecht

Als persoonlijk raadsman optreden voor de bevoegde rechterlijke instanties (onderzoeksrechter, onderzoeksgerechten, strafrechtbank)

voor de BEKLAAGDE

 • Politierechtbank (voor overtredingen)
 • Correctionele rechtbank (voor wanbedrijven)
 • Hof van Assisen (voor misdaden)

voor het SLACHTOFFER

 • nl. de behartiging van de burgerlijke belangen van het slachtoffer (zowel materiële als lichamelijke schade) maar ook bijstand voor o.m. het fonds voor slachtoffers van opzettelijke gewelddaden

Tevens verlenen de EQUIlex advocaten bijstand aan hun cliënteel in het kader van verhoren voor de lokale politie, gerechtelijke politie hetzij het kabinet van de onderzoeksrechter (zgn. SALDUZ-wet), indien beschikbaar

Vreemdelingen- en mensenrechten

Advies en bijstand verlenen, begeleiding en opvolging van procedures met het oog op

 • de vestiging van EU-onderdanen en hun familieleden
 • het verblijf arbeidsmigranten (“werknemer” hetzij “zelfstandige”) en studenten
 • aanvraag tot het bekomen van de erkenning als politiek vluchteling (zgn. “asiel”)
 • gezinshereniging
 • aanvraag tot regularisatie – art. 9 bis en ter Vreemdelingenwet
 • verzoek tot naturalisatie
Bemiddeling

De EQUIlex advocaten genoten beiden een opleiding in bemiddeling, enerzijds in burgerlijke en handelszaken en anderzijds in familiezaken.

Bij deze vorm van geschilbeslechting staan de belangen van de individuele personen, ondernemingen centraal net zoals de oplossing voortvloeit uit het onderlinge akkoord tussen hen.

De taak van de bemiddelaar bestaat erin om een geschikt milieu te scheppen waarbinnen een constructief overleg kan plaatsvinden.

De EQUIlex advocaten gieten deze “partij-akkoorden” in een correct juridisch contractueel kader die vervolgens ter bekrachtiging aan de Rechtbank wordt voorgelegd.

De beide EQUIlex advocaten hanteren bovenstaande techniek van de faciliterende bemiddeling.

Juridische tweedelijnsbijstand (Pro Deo)

Aan individuele personen die in aanmerking komen voor de pro deo-regeling zullen de prestaties door de EQUIlex advocaten verleend worden binnen de kosteloze juridische tweedelijnsbijstand, via het Bureau voor Juridische Bijstand Limburg.

Deze prestaties kunnen bestaan uit o.m. het geven van juridisch advies, begeleiding en bijstand in, bemiddeling, maar ook het optreden voor de rechtbanken en (administratieve) rechtscolleges.

Uiteraard verlenen wij u met genoegen persoonlijke bijstand bij het voorbereiden en indienen van deze aanvraag bij het Bureau voor Juridische Bijstand Limburg. U bezorgt ons hiervoor best reeds de volgende documenten :

 • attest samenstelling van gezin (GRATIS af te halen bij uw gemeentebestuur)
 • inkomstenbewijzen (o.m. loonfiches, bij voorkeur van de laatste drie maanden) hetzij een schriftelijke verklaring van uw werkloosheidskas, mutualiteit, OCMW e.d.m.
 • het meest recente aanslagbiljet in het kader van de personenbelasting.

Luc Craps

Advocaat

 • Licentiaat in de Rechten, Vrije Universiteit Brussel (1998)
 • Advocaat bij de balie Limburg

 • Erkend bemiddelaar in familiezaken

 • Schuldbemiddelaar

Wilfried remy

Advocaat

 • Licentiaat in de Rechten, Vrije Universiteit Brussel (1988)
 • Advocaat bij de balie  Limburg

 • Bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken (niet erkend)  

 • Schuldbemiddelaar

advocatengroepering

 

Solo maar niet alleen*

Je kan steeds rekenen op de inzet van je eigen advocaat, maar geniet mee van de gezamenlijke aanpak.
Deze onderlinge dialoog vormt een onmisbare meerwaarde in de advocatuur.

*advocatengroepering EQUIlex bestaat uit onafhankelijke advocatenkantoren die samenwerken.

Advocaat Wilfried REMY

Kolonel Dusartplein 8, 3500 Hasselt
+32 11 21 17 05
w.remy.advocaat@equilex.be
BTW BE 0828.110.774

Advocaat Luc CRAPS

Stationsstraat 13A, 3910 Pelt
+32 11 82 29 94
l.craps.advocaat@equilex.be
BTW BE 0891.195.682

 

Equilex Hasselt - Wilfried Remy

Kolonel Dusartplein 8, 3500 Hasselt
+32 11 21 17 05
w.remy.advocaat@equilex.be

BTW BE 0828.110.774

Equilex Neerpelt - Luc Craps

Stationsstraat 13A, 3910 Neerpelt
+32 11 82 29 94
l.craps.advocaat@equilex.be

BTW BE 0819.195.682

Consultatie enkel na telefonische afspraak.